Brosjyrer

Helgeland Rehabilitering info brosjyre

Info brosjyre om helgeland rehabilitering.

Hjertesykdommer

Primert for pasienter som har gjennomgått kirurgi, eller har alvorlig hjertesykdom med risikofaktorer som fedme, høyt blodtrykk, røyking, angstproblematikk ift trening/aktivitet etter gjennomgått hjertesykdom osv. Aktuelt umiddelbart etter sykehusopphold, eller senere i forløpet avhengig av sykdomsutviklingen.

Hjerneslag og traumatisk/ervervet hjerneskade – subakutt

Pasienter som etter sykehusopphold har behov for intensiv stimulering og varierte aktiviteter. Når pasientens funksjonsnivå og geografisk nærhet gjør det mulig, bør en vesentlig del av rehabiliteringen skje i hjemmet (ambulant) og ved bruk av dagtilbud i samarbeid med kommunalt hjelpeapparat.

Hjerneslag og traumatisk/ervervet hjerneskade – kronisk fase

Pasienter med behov for vedlikeholdende tiltak for å opprettholde sitt funksjonsnivå i hverdagen. Sentrale senfølger er svekket tale og kommunikasjonsevne, utfordringer knyttet til ADL og sosial deltagelse.

Kreft

Pasienter med vesentlig redusert funksjonsnivå etter behandling/kirurgi og pasienter med følgevirkninger etter sykdommen, f.eks fatigue, ernæringsdefisitt, lymfeødem, smertetilstander og som skal lære å leve med alvorlig sykdom. Primær lymfødem kan inngå i ytelsen.

Kols og andre luftveislidelser

Pasienter med KOLS og andre luftveissykdommer med symtomer som begrenser ativitet og livsutfoldelse, og angstproblematikk i forhold til fysisk trening.

Ortopedi

Pasienter med stort hjelpebehov og/eller forhold som gjør postoperativ rehabilitering kompliserende. For eks. amputasjon, multitraume eksklusiv traumatisk hjerneskade, protesekirurgi og generell brudd. Pasientene har ofte behov for smertebehandling. Målgruppen er ofte eldre med komplekse sykdomsbilde.

Muskel-/skjelettplager og ikke inflammatoriske revmatiske sykdommer

Pasienter med sammensatte tilstander med smerter i muskulatur/bindevev. Omfatter pasienter med nakke/skulder/ryggplager, fibromyalgi, bekkenleddsyndrom m.v. Pasientene har ofte redusert livskvalitet, og utfordringer knyttet til deltakelse i arbeidsliv.

Andre pasienter med komplekst og sammensatt sykdomsbilde

Pasienter med komplekse og sammensatte sykdomsbilde med behov for rehabilitering etter behandling/akutte funksjonstap for eksempel etter langvarige sykehusopphold, følgetilstander etter opperasjoner og tilstander i indre organer. Annen problematikk kan være underernæring, dekondisjonering og redusert allmenntilstand. Pasienter er ofte eldre og hjelpetrengende