Historikk

Helgeland Rehabilitering (HRiS) var i perioden 1987 til 1989 en kommunalt eid institusjon som leverte kommunale rehabiliteringstjenester til Sømna kommune. Fra 1990 til utgangen av 2000 har det vært drevet rehabilitering etter Fylkeskommunal Handlingsplan for Rehabilitering og med fylkeskommunal avtale og tilskudd. I perioden 01.01.01 – 01.01.02 var Nordland Fylkeskommune drivere/eiere. Helgelandssykehuset HF overtok driften 01.01.02 og Helgeland Rehabilitering er i dag en del av FMR-avdelingen ved Helgelandssykehuset Sandnessjøen.

Nå er Sømna kommune eiere og driver etter avtaler med Helse Nord og Helgelandssykehuset HF. På sikt håper vi at det også kommer et innslag av kommunal rehabilitering i virksomheten.

Einar Einarsen, spesialist i Fysikalskmedisin og Rehabilitering, har sammen med Hilda Wågan bygd opp institusjonen. Det er blitt gitt tilbud til et bredt spekter av pasienter fra hele Helgeland, tidvis også fra deler av Trøndelag og Nordland forøvrig. Helgeland Rehabilitering har et solid og stabilit fagmiljø uten gjennomtrekk og turnover. HRiS er en populær arbeidsplass for helsearbeidere i regionen. Det er blitt jobbet kontinuerlig med å utvikle tjenestene og bygge opp kompetanse.

I 2003 fikk Lungerehabiliteringen ved Helgeland Rehabilitering en pris for “fortjenestefull innsats til fremme av lungerehabilitering”  av Forum for Lungerehabilitering. Tilbudet er utformet av Hans Henrik Strøm, spesialist i lungemedisin ved Helgelandssykehuset HF.

Tilbud til pasienter med språkvansker har siden oppstart i 1987 vært en sentral del av tilbudet ved HRiS. Dette har vært mulig gjennom samarbeid med Logopedisk senter i Nordland som også er lokalisert i Sømna kommune.

Tidslinje

1956 – 1979
Fra –1956 ble Logopedisk senter i Sømna drevet privat. Fra 1979 ble senteret kommunal spesialskole, og hadde 3 logopeder og 3 spesialpedagoger.
Tilbudet rettet seg mot barn med kommunikasjonsproblemer. Stadig oftere fremkom ønsket om tilbud også til voksne, spesielt med afasi etter hjerneslag.

1982
I 1982 ble gjennomført en spørreskjemaundersøkelse for å kartlegge behovet for tilbud blant afasipasienter. Det ble registrert et såpass stort udekket behov at det ble sett på som et grunnlag for å utrede et evt. tilbud.
Det ble etablert en intern arbeidsgruppe bestående av rektor ved Logopedisk senter, skolesjefen i Sømna og kommunelege I i Sømna.

1984
Den 16.05.84 kom det istand et møte i Bodø med deltagere fra skoledirektør, sykehussjef, fylkeslege, Lødingen rehabiliteringssenter, Brønnøy sykehjem og Sømna kommune.
Konklusjonen fra dette møtet var at det var all grunn til å fortsette det videre utredningsarbeidet angående et rehabiliteringssenter i Sømna.
I årene 1884/-85 ble det i Sømna kommune arbeidet med planer for å etablere Sømnasenteret for å kunne imøtekomme det behov for overnatting som forelå i kommunen.

1985
I juni –85 nedsatte Sømna kommune en kommunal nemd for å utrede Sømna rehabiliteringssenter. I november –85 ble utredningen fremmet overfor Sømna kommune.

1986
I juli –86 ble det søkt om forsøksmidler til Sosialdepartementet og Fylkeskommunen.
Den 24.11.86 ble Hotelletablering A/S vedtatt.

1987
Året det hele startet.
Den 08.04.87 nedsatte Sømna kommune en styringsgruppe for Sømna rehabiliteringssenter og i juli –87 godkjente Sosialdept. og Fylkeskommunen et 2-årig prosjekt for å utvikle rehabiliteringssenter i i Sømna.
I juni –87 hadde Rehabiliteringsutvalget for Nord – Norge vedtatt bl. a. å realisere avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering ved Nordland sentralsykehus, utvidelse av Lødingen rehabiliteringssenter og realisering av Sømna Rehabiliteringssenter.
Den 01.09.87 ble vedtatt oppstart av Sømna Rehabiliteringssenter som etterhvert ble vedtatt forlenget ut 1989.
Den første pasient fikk tilbud den 10.09.87.
Den 12.11.87 ble tilsatt prosjektleder.
Et utvalg nedsatt av Nordland Helse- og sosialstyre for å vurdere fremtiden for Lødingen rehabiliteringssenter foreslo i november –87 at Lødingen rehabiliteringssenter skulle få en funksjon i nord-fylket mellom sykehusene i nord-fylket og kommunene. En tilsvarende funksjon skulle Sømna rehabiliteringssenter få i sør-fylket.

1988
I oktober – 88 skiftet Sømna rehabiliteringssenter navn til Helgeland Rehabilitering i Sømna. HRIS forkortet.
Dette var med bakgrunn i Helse- og sosialstyrets forslag fra november –87 om en rehabiliterings intitusjon mellom sykehusene og kommunene på Helgeland og kommunene på Helgeland sin oppslutning om rehabiliteringssenteret på konferansen i oktober –88.
Byggestart for Sømnasenteret var den 18.11.88

1989
1.september –89 vedtok fylkets Helse- og sosialstyre å stille seg positiv til et 3-årig prosjekt ved Helgeland Rehabilitering. Det samme gjorde Sandnessjøen sykehus, og i september –89 vedtok Sømna kommunestyre et 3-årig prosjekt som skulle vare ut 1992.
Sømnasenteret er ferdig november –89.

1990
Den 15.-16. november 1990 ble arrangert Åpningskonferanse ved Helgeland Rehabilitering i Sømna. Her ble bl. a. tatt opp idèen om å etablere hjerterehabilitering. Denne virksomheten ble oppstartet tidlig i 1990, og i oktober –1990 ble arrangert konferanse om hjerterehabilitering.

1992
I februar 1992 vedtok Nordland Fylke Rammeplanen for rehabilitering gjeldene fra 1992-1999. I henhold til denne skulle Helgeland Rehabilitering i Sømna tillegges Sandnessjøen sykehus som en egen rehabiliteringsavd., primært for å gi tilbud om rehabilitering i sør-fylket, subsidiært for hele Nordland fylke.

1994
I 1994 ble fremmet sak for Nordland Fylkesting om overtakelse av Helgeland Rehabilitering. Overtakelsen ble utsatt.
Opprettet stilling for spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering tillagt Sandnessjøen sykehus.

1995
I –95 vedtok Nordland fylkesting en bevilgning for at egenandelene ved Helgeland Rehabilitering skulle falle bort.

1996
1996 fikk Helgeland Rehabilitering overta eldrefløyen i Sømnasenteret. Dette ga mulighet for en utvidelse fra 8-12 senger og bedre kontorlokaliteter.

1997
Fra 1997 har blitt gitt tilbud om lungerehabilitering ved Helgeland Rehabilitering.

2000
I oktober 2000 vedtar Nordland Fylkesting at Helgeland Rehabilitering i Sømna tilknyttes Sandnessjøen sykehus faglig, administrativt og økonomisk.
I desember 2000 slutter Fylkestinget seg til forslagene i regional Helseplan for helseregion Nord 2001-2004.

2001
I Statsbudsjettet for 2001 godkjennes Helgeland Rehabilitering i henhold til ordningen med Innsatsstyrt finansiering. Dette er en stykkpris finansiering for aktiviteter ved sykehus.

2002
Fra 1. januar 2002 ble Helgeland Rehabilitering tillagt Helgelandssykehuset Sandnessjøen og en del av Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering.
Tidligere kommunalt ansatte ble overført til Helgelandssykehust i forbindelse med virksomhetsoverdragelse.

2006
Sintef publiserer en rapport på rehabilitering. Det gis spesiell oppmerksomeht til Helgeland Rehabilitering og poengterer fortsatt økt behov for spesialisert rehabilitering i regionen.
Rapporten viser at fremtidig behov med en eldrene befolkning er voksende.

2010
Prosjektet ”Sammen for rehabilitering, Helgeland” starter. Prosjektet skal se på muligheten for kommunale rehabiliteringssenger. Rapporten fra Sintef i 2006 blir oppdatert med tall for 2009.
Det bygges ut nye kontorplasser og frigir rom ment for pasienter. Enkelte rom blir dobbeltrom og totalt 19 senger er tilgjengelig.

2011
April 2011, Sømna kommune overtar driften av Helgeland Rehabilitering. Tilbudet til Helgelandssykehuset FMR avdeling i Sandnessjøen videreføres gjennom å dele driften i to enheter. En del tilbyr sykehusrehabilitering, den andre privat rehabilitering.
April 2011, Helgeland Rehabilitering starter med privat rehabilitering gjennom avtale med Helse- Nord.

2012
01.01.2012 Samhandlingsreformen starter. Kommunene begynner å få utskrivingsklare pasienter med behov for rehabilitering tilsendt fra sykehus.