Hva gjør jeg ved svar på søknad?

Tildelt plass

Du vil bli tilsendt et brev med opplysninger om praktiske forhold rundt ditt opphold her.

I dette brevet er det en svarslipp på om du ønsker å motta plassen. Det er fint om du så raskt som mulig svarer og returnerer den til oss.

Pasientreiser

Reiseutgifter tilsvarende billigste rutegående transport (minus egenandel) dekkes av ditt helseforetak. Du ordner reisen selv og legger ut for kostnadene. I etterkant sender du inn en reiseregning.

Når det ikke finnes rutegående transport eller du har behov for flyreise, kontakter du Pasientreisetelefonen 05515.

Hvis du av helsemessige årsaker ikke kan benytte rutegående transport, ta kontakt med den som henviste deg. Denne kan skrive ut rekvisisjon på annen transport.

Mer om pasientreiser får du på telefon 05515 eller www.pasientreiser.no.

Avslag

Pasient eller representant for pasienten som mener at han/hun ikke har fått oppfylt i sine pasientrettigheter, har klagerett. Det kan klages på frister, og det kan klages på at man ikke gis rett til helsehjelp. Forholdet må først tas opp med institusjonen, skriftlig eller muntlig. Fristen er 4 uker fra svaret på henvisningen er mottatt. Dersom institusjonen opprettholder sin avgjørelse, kan pasienten klage til Helsetilsynet i fylket. Klagen skal være skriftlig og fristen er 3 uker fra pasienten får kjennskap til institusjonens endelige avgjørelse.