Tjenester etter avtale med Helse Nord

Helgeland Rehabilitering har avtale med Helse Nord om følgende tjenester;

Kreft

Pasienter med vesentlig reduser funksjonsnivå etter behandling/kirurgi og pasienter med følgevirkninger etter sykdom, f eks fatigue, erneringsdefisitt, lymfeødem, smertetilstander og som skal lære å leve med alvorlig sykdom. Primær lymfædem kan inngå i denne ytelsen.

Hjerneslag og traumatisk/ervervet hjerneskade-subakutt

Pasienter som etter sykehusopphold har behov for intensiv stimulering og varierte aktiviteter. Når pasientens funksjonsnivå og geografisk nærhet gjør det mulig, bør en vesenlig del av rehabiliteringen skje i hjemmet (ambulant) og ved bruk av dagtilbud i samarbeid med kommunalt hjelpeapparat.

Hjerneslag og traumatisk/ervervet hjerneskade- kronisk fase

Pasienter med behov for vedlikeholdende tiltak for å opprettholde sitt funksjonsnivå i hverdagen. Sentrale senfølger er svekket tale og kommunikasjonsevne, utfordringer knyttet til ADL og sosial deltagelse.

Hjertesykdommer

Primert for pasienter som har gjennomgått kirurgi eller har alvorlig hjertesykdom med risikofaktorer som fedme, høyt blodtrykk, røyking, angstproblematikk ift trening/aktivitet etter gjennomgått hjertesykdom osv. Aktuelt umiddelbart etter sykehusopphold, eller senere i forløpet avhengig av sykdomsutviklingen.

Kols og andre luftveislidelser

Pasienter med kols og andre luftveissykdommer med symtomer som begrenser aktivitet og livsutfoldelse, og angstproblematikk i forhold til fysisk trening.

Ortopedi

Pasienter med stort hjelpebehov og/eller forhold som gjør postoperativ rehabilitering kompliserende. For eks. amputasjoner, multitraume eksklusiv traumatisk hjerneskade, protesekirurgi og generell brudd. Pasientene har ofte behov for god smertebehandling. Målgruppen er ofte eldre med komplekse sykdomsbilde.

Andre pasienter med komplekst og sammensatt sykdomsbilde

Pasienter med komplekse og sammensatte sykdomsbilde med behov for rehabilitering etter behandling/akutte funksjonstap for eks. etter langvarig sykehusopphold, følgetilstander etter opperasjoner og tilstander i indre organer. Annen problematikk kan være underernering, dekondisjonering og redusert allmenntilstand. Pasienter er ofte eldre og hjelpetrengende.

Muskel-/skjelettplager og ikke inflammatoriske revmatiske sykdommer

Pasienter med sammensatte tilstander i muskulatur / bindevev. Omfatter pasienter med nakke/skulder/ryggplager, fibromyalgi, bekkenleddsyndrom m.v. Pasientene har ofte redusert livskvalitet, og utfordringer knyttet til deltakelse i arbeidslivet.

Tilbudet gis som mestringsopphold i gruppe. Se her for et flygeblad på tilbudet.

Info om ytelsesavtalene med Helse Nord finner du her: Avtale mellom Helgeland Rehabilitering og Helse Nord