Du kan henvises direkte fra sykehuset hvis du har hatt slag, har ortopediske problemstillinger eller har et kompleks og sammensatt sykdomsbilde. Når det gjelder rehabiliteringstilbud etter hjertesykdom, lungesykdom, kronisk hjerneslag, kreft, muskel –og skjelett plager og CFS/ME kan du bli henvist fra fastlegen din eller fra privatpraktiserende avtalespesialist. 

Henvisningen sendes elektronisk til den regionale koordinerende enheten du tilhører. Alle kommuner har også en koordinerende enhet, så ta gjerne kontakt direkte med kommunene, alternativt med oss, så hjelper vi deg. Henvisningen bør inneholde en vurdering av ditt behov for helsehjelp. Det er viktig at henvisningen inneholder nok og riktig informasjon, slik at vi på best mulig måte skal kunne vurdere om og hvordan vi kan tilby deg best mulig rehabilitering og behandling. 

Vi har laget følgende sjekkliste for hva henvisningen bør inneholde: 

 • Pasientens navn, fødselsnummer, korrekt adresse og telefonnummer
 • Henvisers navn, adresse og telefonnummer.
 • Pasientens diagnose og beskrivelse av hvordan plagene påvirker daglig funksjon knyttet til arbeid, utdanning og fritid. (Fysisk, psykisk og sosialt).
 • Oppdatert oversikt over legemidler i bruk vedlegges.
 • Opplysninger om trygd- og arbeidsstatus.
 • Vurder hvorvidt pasienten har behov for tolk.
 • Hvis aktuelt, gi opplysninger om smittestatus som krever isolasjon på sykehus (f.eks. MRSA, ESBL).
 • Angi problemstillingen med bakgrunn for henvisningen så konkret som mulig. Hva er pasientens konkrete mål/motivasjon for rehabiliteringen? (Opptrening/rehabilitering er for uspesifikt.)
 • Hvilke tiltak er prøvd ut lokalt i 1. linjetjenesten?
  Hvilken effekt hadde tiltakene?
  Hvilken egenaktivitet/egentrening gjør pasienten i det daglige?
 • Har pasienten en individuell plan?
 • Er pasienten vurdert av spesialist? I så fall vedlegges epikrisen.
 • Har pasienten tidligere mottatt rehabiliteringsopphold/poliklinikk/dagtilbud i spesialisthelsetjenestene (offentlig / privat) for samme tilstand/diagnose?
  Dersom ja:
  • Hva har lokale oppfølgingsopplegg bestått av i etterkant av rehabiliteringsoppholdet?
  • Hva har tilkommet av nytt funksjonstap?
  • Dersom pasient har vært til rehabiliteringsopphold tidligere, må epikrise fra siste opphold vedlegges når det søkes om nytt opphold.

Les mer på helse-nord.no